Magistritöö eesmärgiks on selgitada, kas Eestis mõjutab jätkusuutlikkus elukondliku kinnisvara turuväärtust ning kas kohalik kinnisvaraturg on valmis orienteerima end jätkusuutlikkusele.

Autor: 

Bert Prükk

Juhendaja: 

Kaarel Sahk

Õppeasutus: 

  • Eesti Maaülikool

Aasta: 

2011

Uurimistöö annab ülevaate Tartu linna miljööväärtuslikest hoonestusaladest ning kirjeldab väljaspool neid alasid elavate inimeste hoiakuid, arvamusi ja väärtushinnanguid miljöö-alade suhtes. Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada, kas inimesed tajuvad igapäevaselt, et nende ümber on miljöö ning kuidas nad miljööväärtust mõistavad.

Autor: 

Erle Oja

Juhendaja: 

Lauri Lihtmaa

Õppeasutus: 

  • Eesti Maaülikool

Aasta: 

2011

Käesoleva teema valik on ajendatud avalikkuses kajastuvast meelepahast elamupiirkondade planeerimise suhtes. Magistritöö eesmärgiks on tutvustada välisriikides kasutamist leidnud ruumilist planeerimist suunavaid indikaatorite süsteeme ning kohandada need arendusobjektide planeerimise ja arengu jälgimise tasandile, eelkõige elamupiirkondade näitel. Indikaatorite süsteem on üheks meetmeks elamupiirkonna arengu trendi jälgimisel, jätkusuutliku planeerimise suunamisel ja sellega seotud poliitiliste otsuste põhjendamisel.

Autor: 

Liisi Ventsel

Juhendaja: 

Lauri Lihtmaa

Õppeasutus: 

  • Eesti Maaülikool

Aasta: 

2008

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida kinnisvara hinnataseme võimalikke mõjureid Tartu linna Annelinna linnaosas 2004.–2007. aastal toimunud korterite ostu-müügi tehingute põhjal ning luua objekti asukoha mõju iseloomustavad hinnakaardid aastate lõikes. Uuringu koostamisel kasutatati peamise vahendina ökonomeetrias levinud regressioonanalüüsi ning tulemi visualiseerimisel interpoleerimismeetodit IDW.

Autor: 

Ott Kraut

Juhendaja: 

Kaarel Sahk ja Lauri Lihtmaa

Õppeasutus: 

  • Eesti Maaülikool

Aasta: 

2008

Käesoleva magistritöö eesmärk on anda ülevaade miljööväärtuslike hoonestusalade planeerimise põhimõtetest, tutvustada seadusandlikke aluseid ja analüüsida erinevate regulatsioonide vastuolulisust, kõrvutada riiklikult reguleeritud muinsuskaitseala miljööväärtusliku hoonestusalaga ning teha omapoolsed ettepanekud Paide linna miljööväärtuslike alade planeerimiseks.

Autor: 

Karen Klandorf

Juhendaja: 

Lauri Lihtmaa

Õppeasutus: 

  • Eesti Maaülikool

Aasta: 

2008

Tartu linna on lähitulevikus planeeritud rajada mitmeid uusi infrastruktuuriobjekte, neist suuremad on neli silda ja administratiivpiiril kulgev, linna ühtseks tervikuks siduv põhitänavavõrgustik. Antud objektide teke toob endaga kaasa mitmeid muutusi linna erinevates piirkondades. Kiiresti areneva majandusega riigis on oluline osata ette näha erinevate piirkondade perspektiivikust, seda nii elamispinda soetava isiku, edukalt tegutseda sooviva ettevõtte, kui ka erinevate kinnisvaraspetsialistide jaoks. Sellest tulenevalt on oluline uurida, kuidas mõjutab teatud infrastruktuuriobjektide lisandumine, selle ala turuväärtust

Autor: 

Marja Silm

Juhendaja: 

Madis Kaing

Õppeasutus: 

  • Eesti Maaülikool

Aasta: 

2007