Tiheasustuse piiridel asuvate elamuarenduste atraktiivsuse kujundamine ja seda mõjutavad faktorid

Käesolev  bakalaureusetöö  põhineb  probleemil,  et  tiheasustustest  asutakse  üha  enam elama  väljaspool  tiheasustusi  asuvatesse  elamurajoonidesse.  Sellest  tulenevalt  on oluliseks  peetud  uurida,  millised  tegurid  muudavad  tiheasustuse  piiril  asuvad elamurajoonid  atraktiivseks  ning  kuidas  aitab  arendamine  tiheasustuse  piiridel  ära  hoida valglinnastumise  protsessi.

Peamine  bakalaureusetöö  eesmärk  on  uu rida  atraktiivsuse  kujundamist  tiheasutuse  piiril asuvates  elamuarendustes  ning  välja  selgitada  olulisemad  faktorid,  mis  seda  mõjutavad. Teema  on  väga  aktuaalne  ja  ka  massimeedia  on  kajastanud,  et  tänu  uute  elamurajoonide arendamisele  linnadest  väljapoole,  on  paljud  inimesed  asunud  elama  tiheasustuste lähedusse.

Bakalaureusetöö  eesmärgi  saavutamiseks  on  läbi  töötatud  mitmesugused  erialased allikad  ning  nendele  põhinedes  on  koostatud  bakalaureusetöö  teoreetiline  osa.  Lisaks teoreetilisele  osale  on  koostatud  ka  küsimustik,  mida  on  veebipõhises suhtluskeskkonnas  Facebook  jagatud  ning  mille  tulemusi  analüüsides  on  saadud vastused  uurimisküsimustele.

Bakalaureusetöö  koostamise  järel  selgus,  et  atraktiivseimaks  piirkonnaks  peetakse  linna keskust  ning  sellele  järgneb  tiheasustuse  piiril  asuv  elamurajoon.  Tiheasu stuse  piiril asuvate  elamurajoonide  atraktiivsuse  kujundamist  mõjutavad  erinevad  faktorid.  Olulist rolli  mängivad  õige  turundamise  strateegia  ning  turundamiseks  kasutatavad reklaamikanalid.  Selle  kõrval  on  ol ulisteks  faktoriteks  nii  kavandatavate  hoonete kvaliteet,  arenduspiirkonna  varustatus  infrastruktuuriga  kui  ka  looduskeskkond. Suurendades  inimeste  teadlikkust  kaasaegsetest  faktoritest  ning  koostöövõimet arendajatega,  on  võimalik  ka  valglinnastunud  alad  m uuta  hästi  struktureeritud  ning atraktiivseteks  elamupiirkondadeks. 

Autor: 

Triinu Toss

Juhendaja: 

Kaarel Sahk

Aasta: 

2014

Õppeasutus: 

  • Eesti Maaülikool