Tehnorajatistest mõjutatud kinnisvara väärtuse hindamine

Kinnisvara väärtust võivad mõjutada looduskatastroofid, püstitatud rajatised, geotehnilised probleemid, millega tuleb hindamisprotsessis kindlasti arvestada. Kahjulike tingimuste mittearvestamisega võivad kaasneda ebameeldivad kohustused, mis võivad olla väljendatud rahalistes trahvides. Selliselt tekkivad rahalised kohustused võivad olla oma sisult vara omanikule või kasutajale ebasoodsad, sest lõppkokkuvõttes on nad hinnatava vara väärtusest oluliselt suuremad.

Töö eesmärgiks oli uurida, kas ja kuidas mõjutavad tehnorajatised kinnisvara turuväärtust. Magistritöö teoreetiline osa annab ülevaate tehnorajatiste olemasolust ja nende jaotusest rühmadesse ning kahjulike tingimuste kindlakstegemise abivahenditest. Teoreetiline osa põhineb Eesti Vabariigis kehtivaid seaduste ja määruste tõlgendusel ning erialasel kirjandusel. Töö teises osas antakse hinnang kinnisvara väärtuse kujunemisele olukordades, kus seda mõjutavad tehnorajatised, kasutades kvalitatiivset uurimust, mis viidi läbi Eesti kutseliste kinnisvara hindajate ja ehitajate ning arendajate seas.

Uurimusest selgus, et Eesti kutselised kinnisvara hindajad puutuvad tihti kokku kinnisvara kahjustavate teguritega, kuid nende mõjuulatuse kindlaks tegemisel tõsisemate kahjustuste korral jääb puudu pädevusest. Kõik valimis osalenud isikud on üksmeelel, et ilmnenud kahjustus mõjutab kinnisvara väärtust ning sellega tuleb hindamistoimingus arvestada.  Töö teoreetilises osas välja toodud kahjulike tingimuste kindlakstegemise meetodeid saab kasutada tavapärases hindamispraktikas. Lähiperspektiivis oleks oluline jätkata uurimusega, kuid teistsuguste meetoditega, ja luua ühtsed meetmed kahjustatud kinnisvara hindamiseks. 

Autor: 

Reet Värnik

Juhendaja: 

Kaarel Sahk

Aasta: 

2013

Õppeasutus: 

  • Eesti Maaülikool