Miljööväärtusliku piirkonna tajumine väljaspool kohalikku kogukonda

Uurimistöö annab ülevaate Tartu linna miljööväärtuslikest hoonestusaladest ning kirjeldab väljaspool neid alasid elavate inimeste hoiakuid, arvamusi ja väärtushinnanguid miljöö-alade suhtes. Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada, kas inimesed tajuvad igapäevaselt, et nende ümber on miljöö ning kuidas nad miljööväärtust mõistavad. Teostati fenomenoloogiline uurimus. 12 vastaja seas viidi läbi 12 küsimusest koosnev poolstruktureeritud intervjuu.

Selgus, et miljöö-alad on väärtuslikud ka väljaspool kohalikku kogukonda elavatele inimestele. Miljöö on vastajate meelest keskkond, aura või õhkkond. Miljöö juures peeti oluliseks emotsioone, mis on valdavad seal viibides ning inimesi, kes seal koos eksisteerivad. Miljöö-alade eripära säilitamist peetakse vajalikuks ja oluliseks ning ollakse arvamusel, et miljöö-alasid peaks rohkem väärtustama. Enamik vastajatest tahaks ka ise miljööväärtuslikus piirkonnas elada. Kasutatud kvalitatiivse metoodika baasil ei saa teha üldistusi Tartu linna kohta. Töö autor teeb ettepaneku selle eeskujul läbi viia kvantitatiivne uurimus, mille tulemused annaksid võimaluse üldistamiseks.  

Autor: 

Erle Oja

Juhendaja: 

Lauri Lihtmaa

Aasta: 

2011

Õppeasutus: 

  • Eesti Maaülikool