Korteriühistute sotsiaalne ja finantsiline võimekus korterelamute renoveerimiseks

Suur osa Eesti eluasemefondist on ehitatud peale 1945. aastat ning selle aja ehitusnõuded kvaliteedi ja energiatõhususe osas ei ole võrreldavad tänapäevaga. Ligi 2/3 Eesti elamufondist moodustavad elamispinna järgi korruselamud ning kuna vanu kortermaju on rohkem kui uusi, peavad praegused omanikud tähelepanu pöörama olemasolevate ehitiste säilitamisele. Hoone halduskulud kasvavad seoses hindade üldise tõusuga, eriti aga küttekulude märgatava tõusuga ning seetõttu on oluline renoveerida hooned energiasäästlikumaks.
 
Magistritöö eesmärgiks oli välja töötada metoodika korteriühistute sotsiaalse ja finantsilise võimekuse mõõtmiseks elamute tervikrenoveerimiseks. Metoodikat katsetatakse Tartu linna korteriühistute näitel. Tegemist on seletava, kirjeldava ja kvantitatiivse eel- ja ülevaateuuringuga. Esmased andmed koguti Ehitisregistrist. Peamised andmed koguti struktureeritud ankeetküsimustikuga, mis esitatakse täitmiseks kõikide Tartu linna korteriühistute juhatuse ühele liikmele. Teooria põhineb uuringutel, õigusaktidel, määrustel, artiklitel ja käsikirjadel.
 
Uuringus selgus, et küsitluses osalenud 71 korteriühistu sotsiaalne võimekus jääb skaalal 7-35 vahemikku 10,25 – 31,5. Keskmiseks sotsiaalseks võimekuseks on 22,46. Uuringus osalenud korteriühistutel on 61% ulatuses olemas finantsiline võimekus olemasolevate maksekohustuste ja renoveerimislaenu tagasimaksmiseks. Laenuvõimekus on 28%, mis on tingitud sellest, et ühistutel on panga laenutingimustes lubatust suuremad
võlad.
 
Uuringut saab kasutada korteriühistute sotsiaalse ja finantsilise võimekuste võrdlemiseks, mõõtmiseks ning ajas muutumise uurimiseks. Tulevikus oleks oluline koostada kvalitatiivne uurimus ühe või kahe ühistu põhjal, küsitledes lisaks juhatuse liikmetele kõiki ühistu liikmeid. Kvalitatiivse uuringu tulemused täiendaksid loodud metoodikat.
 
 

Autor: 

Katrin Kund ja Margot Semilarski

Juhendaja: 

Lauri Lihtmaa

Aasta: 

2012

Õppeasutus: 

  • Eesti Maaülikool