Kinnisasjadega seotud teenuste maksustamine

Lõputöö eesmärgiks on uurida kinnisasjadega seotud teenuste maksustamist Eestis ja tööd peamiselt puudutavate näidete näol ka laiemalt Euroopa Liidus ning leida võimalusi süsteemi ühtlustamiseks liikmesriikide tasandil. Erinevad riigid on omavahel muutumas üha sotsiaalsemaks. See toob kaasa ka ühised ärilised eesmärgid ja ka hulgaliselt probleeme maksustamisel, kuna maksusüsteemid on erinevad ning kohati tundmatud.
 
Teema valikul lähtus autor mitmest aspektist. Esiteks, vajadus teadvustada, et ühtsema maksupoliitika loomine on päevakohane ning on tarvis, et kõik riigid annaksid omapoolse panuse selle arengusse. Maksualaseid petuskeeme ei saa enam vältida ning seadustega piirata ainult riigisiseselt, tuleb näha laiemat pilti. Lisaks omab autor teema vastu ka isiklikku huvi, kuna töötab maksuvaldkonnas ning puutub maksustamisalaste küsimustega igapäevaselt kokku. Kindlasti soovis autor leida ka efektiivsed vahendid ning saada juurde teadmisi, kuidas ühtlustada riikidevaheliste tehingute maksustamist.
 
Eesmärgi saavutamiseks analüüsitakse erinevaid kinnisasjaga seotud teenuste maksustamise võimalusi ning uuritakse, kuidas on probleeme lahendanud teised Euroopa Liidu liikmesriigid.
 
Lõputöö uurimus käsitleb võimalusi, kuidas töös käsitletud juhtudel ühtmoodi mõista, mida loetakse antud hetkel seadusandluse mõistes üldse kinnisasjaks ja teenuseks ning kuidas on need omavahel seotud. Veel tuleb mõista, millistel juhtudel ja millistes riikides rakendatakse siseriiklikku pöördmaksustamist, millised on vabatahtliku maksustamise võimalused ja tingimused, kui läbipaistvad on maksumenetluse seisukohast kinnisasjadega seotud teenuste pakkumine jne.
 
Lõputöö praktiline väärtus seisneb põhjendatud tulemusel, et kinnisasjaga seotud teenuste maksustamisel tuleks kohaldada pöördmaksustamist ja siseriiklikku pöördmaksustamist terves Euroopa Liidus, et tagada ühtne ning läbipaistev maksustamine, mis omakorda tagaks ühtse kontrollitavuse tehingute, maksustamise ja maksude deklareerimise õigsuse osas.
 
Kokkuvõtvalt jõudis autor seisukohale, et kinnisasjadega seotud teenuste maksustamise ühtsustamine on keeruline protsess, kuna tehinguid tehakse üha rohkem ja laiahaardelisemalt, kaasatakse erinevaid riike, kelle taust, maksusüsteemid ja arusaamad on erinevad. Kui kohaldada õigust, mis lubab Euroopa Liidu liikmesriikidel rakendada siseriiklikku pöördmaksustamist, siis aitaks see liikmesriikidel eeskirju lihtsustada ning võidelda efektiivsemalt maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimisega.

Autor: 

Angela Kornak

Juhendaja: 

Ain Ulmre

Aasta: 

2013

Õppeasutus: 

  • Tallinna Majanduskool