Jätkusuutlikkuse mõju elukondliku kinnisvara turuväärtusele

Jätkusuutlikkuse temaatika kerkib globaalselt järjest enam esile ning kinnisvarasektorgi ei jää sellest puutumata. Jätkusuutliku kinnisvara turuosa maailmas on viimase paarikümne aasta jooksul visalt kasvanud, kuid lähiajal tõotab nimetatud protsess kiireneda. Mitmed välisautorid on uurinud jätkusuutlikkuse mõju nii äri- kui ka elamispindade turuväärtusele lähtudes asjaolust, et seda tüüpi kinnisvara on mitmes mõttes tavapärasest kinnisvarast võimekam. Olukorras, kus inimesed tajuvad jätkusuutliku kinnisvara paremat kvaliteeti omandab see turul kõrgema väärtuse ning uurimistulemused ongi kinnitanud jätkusuutliku kinnisvara puhul turuväärtuse ja rendimäärade kasvu. Eesti kontekstis pole samateemalist tööd veel läbi viidud ning põhjuseks on jätkusuutlike objektide vähesus. Samal põhjusel ei puuduta käesolev töö reaalselt eksisteerivaid hooneid, vaid keskendub tavainimeste ja erialaprofessionaalide hoiakute ning arvamuste uurimisele.

Magistritöö eesmärgiks on selgitada, kas Eestis mõjutab jätkusuutlikkus elukondliku kinnisvara turuväärtust ning kas kohalik kinnisvaraturg on valmis orienteerima end jätkusuutlikkusele. Lahendused on leitud kvantitatiivselt küsitluste abil, mille raames kogutud andmete põhjal oli võimalik teha ühesed järeldused. Nii tavainimeste kui ka professionaalide hoiakud olid selgelt jätkusuutlikku kinnisvara soosivad, mis võimaldas järeldada, et turg on paradigma muutuseks valmis. Tulemusi analüüsides selgus, et Eestis võib jätkusuutliku kinnisvara turuväärtus olla hinnanguliselt 5% võrra kõrgem kui tavapärasel kinnisvaral, millesarnast suurusjärku võib kohata ka välisautorite publikatsioonides. Seega leidsid mõlemad küsimused positiivse vastuse. Järgneva aastakümne jooksul selgub praktikas, kuidas on jätkusuutlikud hooned turule sisenenud ja milliseks on kujunenud nende turuväärtus.

Käesolevat tööd saab kasutada jätkusuutlikust kinnisvarast esmase ülevaate saamiseks, tulemusi on võimalik rakendada kinnisvaraturu analüüsimiseks ning alusena tulevastele uurimustele. Jätku-uuringuna saab käsitleda sama teemat ärikinnisvara võtmes. Piisava hulga jätkusuutlike hoonete olemasolul võib püstitada uurimuse konkreetsete objektide hindamisprotsessile.  

Autor: 

Bert Prükk

Juhendaja: 

Kaarel Sahk

Aasta: 

2011

Õppeasutus: 

  • Eesti Maaülikool