Eelisostuõiguse rakendamise otstarbekus riigivara võõrandamisel

Töö lühikirjeldus: Eelisostuõiguse kui seadusesätte jõustumine ja selle rakendamine riigivaraseaduses on esile kergitanud mitmeid probleeme oma esialgse eesmärgi täitmise suhtes. Maa-ameti kinnisvara haldamise osakond, kelle ülesandeks on riigivara võõrandamise algatamine ja korraldamine, on menetluste käigus täheldanud eelisõiguse rakendamises mõningaid seaduses ilmnenuid kitsaskohti ja halduskoormuse suurenemisega seotud probleeme.

Magistritöö eesmärgiks on kindlaks teha, kas riigivaraseaduses sätestatud eelisostuõigus on täitnud oma esialgset kehtestatud eesmärki. Empiirilises analüüsis kasutatakse esiteks Maa-ameti kinnisvara haldamise sisest statistikat piirinaabrite poolt tehtud taotluste kohta. Teiseks andmete allikaks on Maa-ameti kinnisvara hindamise osakond, kust saadi kokkuvõttev informatsioon tehinguregistris kirjas olevate piirinaabrite poolt sooritatud edasimüügitehingute kohta. Kolmandaks analüüsitakse nii piirinaabrite ostueesõiguse kui ka ajutise kasutaja eelisostuõiguse seadusesätte eelnõude menetlusdokumente. Metoodiliselt on empiiriline analüüs statistiline ning kirjeldav-kvantitatiivne.

Uurimuse tulemusena võib järeldada, et piirinaabri eelisostuõiguse rakendamine riigivara võõrandamisel ei ole täitnud oma eesmärki. Kahe aasta jooksul pärast eelisõiguse seadusesätte jõustumist on piirinaabrid ostetud vara edasi müünud 27,7% ulatuses. Edasimüügi tehinguid, mis on toimunud samal päeval riigiga sõlmitud lepinguga, on 28%. Edasimüügi tehinguid oli kokku 89 ja neist 61 müüdi edasi enampakkumisel kujunenud hinnaga.

Käesolev uurimus on ainulaadne, mille tulemusi saab riik kasutada nägemaks, et kehtiv rakendusmehhanism ei tööta täitmaks esialgselt kehtestatud eesmärke. Ajutise kasutaja eelisostuõiguse kohta ei olnud võimalik teha statistilist uurimust, kuna ei olnud veel piisavalt andmeid, mistõttu on edaspidiselt võimalik analüüsida selle õiguse kasutamise otstarbekust. Lisaks oleks võimalik uurida, kes on need kolmandad isikud, kellel on olnud tegelik soov võõrandatavat vara omandada ning millised on nende eesmärgid maa edasisel kasutamisel.

Autor: 

Sandra Viilu

Juhendaja: 

Kaarel Sahk

Aasta: 

2011

Õppeasutus: 

  • Eesti Maaülikool