Detailplaneeringuga kehtestatud ehitusõiguse tõlgendamine ...

TÄISPIKK PEALKIRI: Detailplaneeringuga kehtestatud ehitusõiguse tõlgendamine ehitusloa andmisel kohaliku omavalitsuse poolt.
Magistritöö on jätku-uuring 2012 aastal Mailin Tamm'e poolt Eesti Maaülikoolis kaitstud magistritööle teemal „Ehitusprojektide mittevastavus detailplaneeringutes ja projekteerimistingimustes esitatud nõuetele“, mille eesmärgiks oli anda hinnang Tartu Linnavalitsuse tegevusele 2007-2011 aastal kasutusloa saanud uute hoonete ehitusprojektide mittevastavuse osas detailplaneeringutes ja projekteerimistingimustes esitatud nõuetele.

Käesoleva uurimistöö eesmärk oli selgitada, kuidas Eesti kohalikud omavalitsused tõlgendavad detailplaneeringuga või projekteerimistingimustega kehtestatud ehitusõigust ehitusloa andmisel. Eesmärgi täitmiseks saadeti kõigile Eesti kohalikele omavalitsustele ankeetküsimustik, milles uuriti kohalike omavalitsuste ametnike seisukohti ehitusprojekti ja detailplaneeringu või projekteerimistingimuste vahel esinevate vastuolude puhul ning selgitati, miks vastuolud tekivad ja miks neid lubatakse. Uuringule vastas 40% kohalikest omavalitsustest.
 
Uuringu tulemusena selgus, et 22% uuringus osalenud kohalikes omavalitsustes on olnud kokkupuuteid detailplaneeringuga või projekteerimistingimustega vastuolus olevatele ehitusprojektidele ehitusloa andmisega. Ametnikud tõid peamiseks põhjuseks vastuolude lubamisel asjaolu, et lubatud vastuolud on olnud väikesed. Vastuolude tekke põhjuseks on enamasti projekti tellija ja tema visioon tulevasest elamust, mis ei ühti detailplaneeringus või projekteerimistingimustes esitatud nõuetega. Vastuolusid põhjustavad ka vananenud detailplaneeringud ja ebapädevad projekteerija. Detailplaneeringus või projekteerimistingimustes esitatud nõuetest kõrvale kaldumistest aktsepteeritakse kõige rohkem krundile juurdepääsu ja katusekalde erinevust ning kõige vähem korterite arvu erinevust.
 
Magistritöö autori arvates on selle teema uurimise jätkamisel võimalik juhtumianalüüsina vaatluse alla võtta vastuolude sisulised põhjused, nende kujunemine ning selgitada, millist mõju on ümbritsevale keskkonnale ja kogukonnale avaldanud detailplaneeringu või projekteerimistingimustega mittevastavuses olevad ehitised.

Autor: 

Kadri Lest

Juhendaja: 

Lauri Lihtmaa

Aasta: 

2013

Õppeasutus: 

  • Eesti Maaülikooli