Käesolev  bakalaureusetöö  põhineb  probleemil,  et  tiheasustustest  asutakse  üha  enam elama  väljaspool  tiheasustusi  asuvatesse  elamurajoonidesse.  Sellest  tulenevalt  on oluliseks  peetud  uurida,  millised  tegurid  muudavad  tiheasustuse  piiril  asuvad elamurajoonid  atraktiivseks  ning  kuidas  aitab  arendamine  tiheasustuse  piiridel  ära  hoida valglinnastumise  protsessi.

Autor: 

Triinu Toss

Juhendaja: 

Kaarel Sahk

Õppeasutus: 

  • Eesti Maaülikool

Aasta: 

2014

Antud  töö uurimisprobleem  üldistatul  kujul  oli kitsaskohtade  leidmine  tulutootva kinnisvara  rahavoogude  analüüsimisel  ja  väärtuse  hindamisel  tsüklilisel  turul. Uurimisküsimiseks  oli  püstitatud:  kuidas  arvestada  tulutootva  kinnisvara  rahavoogude analüüsimisel ja väärtuse hindamisel määramatusega? Töö eesmärk oli leida sobiv mudel või lahendus, mis aitaks arvestada hindamistulemusega seotud määramatusega.

Autor: 

Mihkel Pärtel

Juhendaja: 

Ene Kolbre

Õppeasutus: 

  • Tallinna Tehnikaülikool

Aasta: 

2014

TÄISPIKK PEALKIRI: Detailplaneeringuga kehtestatud ehitusõiguse tõlgendamine ehitusloa andmisel kohaliku omavalitsuse poolt.

Autor: 

Kadri Lest

Juhendaja: 

Lauri Lihtmaa

Õppeasutus: 

  • Eesti Maaülikooli

Aasta: 

2013
Lõputöö eesmärgiks on uurida kinnisasjadega seotud teenuste maksustamist Eestis ja tööd peamiselt puudutavate näidete näol ka laiemalt Euroopa Liidus ning leida võimalusi süsteemi ühtlustamiseks liikmesriikide tasandil. Erinevad riigid on omavahel muutumas üha sotsiaalsemaks.

Autor: 

Angela Kornak

Juhendaja: 

Ain Ulmre

Õppeasutus: 

  • Tallinna Majanduskool

Aasta: 

2013

Töö eesmärgiks oli uurida, kas ja kuidas mõjutavad tehnorajatised kinnisvara turuväärtust. Magistritöö teoreetiline osa annab ülevaate tehnorajatiste olemasolust ja nende jaotusest rühmadesse ning kahjulike tingimuste kindlakstegemise abivahenditest. Teoreetiline osa põhineb Eesti Vabariigis kehtivaid seaduste ja määruste tõlgendusel ning erialasel kirjandusel. Töö teises osas antakse hinnang kinnisvara väärtuse kujunemisele olukordades, kus seda mõjutavad tehnorajatised, kasutades kvalitatiivset uurimust, mis viidi läbi Eesti kutseliste kinnisvara hindajate ja ehitajate ning arendajate seas.

Autor: 

Reet Värnik

Juhendaja: 

Kaarel Sahk

Õppeasutus: 

  • Eesti Maaülikool

Aasta: 

2013

Magistritöö eesmärgiks oli välja töötada metoodika korteriühistute sotsiaalse ja finantsilise võimekuse mõõtmiseks elamute tervikrenoveerimiseks. Metoodikat katsetatakse Tartu linna korteriühistute näitel. Tegemist on seletava, kirjeldava ja kvantitatiivse eel- ja ülevaateuuringuga. Esmased andmed koguti Ehitisregistrist. Peamised andmed koguti struktueeritud ankeetküsimustikuga, mis esitatakse täitmiseks kõikide Tartu linna korteriühistute juhatuse ühele liikmele. Teooria põhineb uuringutel, õigusaktidel, määrustel, artiklitel ja käsikirjadel.

Autor: 

Katrin Kund ja Margot Semilarski

Juhendaja: 

Lauri Lihtmaa

Õppeasutus: 

  • Eesti Maaülikool

Aasta: 

2012

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada, millised ehituslikud muutused ning
kinnisvara arengud on toimunud Tartu kesklinnas ja seda ümbritsevates siselinna
linnaosades nõukogude perioodile järgnenud Eesti taasiseseisvuse ajajärgul seoses
linnauuendustega. Uurimistöös keskendun ainult elamusektorile ning analüüsin muutuste
võimalike põhjustajatena majanduslikke ning kinnisvaraturu arengust tulenevaid
faktoreid. Vaadeldavaks perioodiks on viimased 15 aastat ehk aastad 1997-2011.

Autor: 

Jaanus Padrik

Juhendaja: 

Anneli Kährik

Õppeasutus: 

  • Tartu Ülikool

Aasta: 

2012

Magistritöö eesmärgiks on selgitada, kas Eestis mõjutab jätkusuutlikkus elukondliku kinnisvara turuväärtust ning kas kohalik kinnisvaraturg on valmis orienteerima end jätkusuutlikkusele.

Autor: 

Bert Prükk

Juhendaja: 

Kaarel Sahk

Õppeasutus: 

  • Eesti Maaülikool

Aasta: 

2011

Uurimistöö annab ülevaate Tartu linna miljööväärtuslikest hoonestusaladest ning kirjeldab väljaspool neid alasid elavate inimeste hoiakuid, arvamusi ja väärtushinnanguid miljöö-alade suhtes. Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada, kas inimesed tajuvad igapäevaselt, et nende ümber on miljöö ning kuidas nad miljööväärtust mõistavad.

Autor: 

Erle Oja

Juhendaja: 

Lauri Lihtmaa

Õppeasutus: 

  • Eesti Maaülikool

Aasta: 

2011

Eelisostuõiguse kui seadusesätte jõustumine ja selle rakendamine riigivaraseaduses on esile kergitanud mitmeid probleeme oma esialgse eesmärgi täitmise suhtes. Maa-ameti kinnisvara haldamise osakond, kelle ülesandeks on riigivara võõrandamise algatamine ja korraldamine, on menetluste käigus täheldanud eelisõiguse rakendamises mõningaid seaduses ilmnenuid kitsaskohti ja halduskoormuse suurenemisega seotud probleeme.

Autor: 

Sandra Viilu

Juhendaja: 

Kaarel Sahk

Õppeasutus: 

  • Eesti Maaülikool

Aasta: 

2011